Základní principy hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce jsou pravidla závazná pro celé hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Poprvé byly formulovány v roce 1875 Gustavem Moynierem, jejich současná podoba pochází z roku 1965 (XX. mezinárodní konference Červeného kříže). Jejich dodržování je nutnou podmínkou pro uznání národní společnosti (či jeho odejmutí) ze strany Mezinárodního výboru Červeného kříže v Ženevě. Tyto principy tvoří propojený systém, nelze je chápat izolovaně.

Princip humanity

Je ústředním principem – úkolem Červeného kříže je předcházet všemi mezinárodními i národními prostředky všem formám lidského utrpení nebo je alespoň zmírňovat, chránit životy a zdraví, zajistit úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění a mír mezi všemi národy.

Princip nestrannosti (rovnosti)

Při plnění svého poslání plynoucího z principu humanity nerozlišuje Červený kříž mezi národnostmi, rasami, náboženským vyznáním, sociálním postavením či politickým přesvědčením těch, kteří pomoc potřebují.

Princip nezávislosti

Národní společnosti pomáhají veřejné moci při zabezpečování humanitárních činností a respektují zákony dané země, ovšem pomoc musí – v souladu s principem nestrannosti - poskytovat nikoli dle politických zájmů států, ale dle její skutečné naléhavosti. Zachovávají tedy politickou nezávislost na vládách svých zemí.

Princip neutrality

V případě sporů politického, náboženského, ideologického či rasového rázu a v případě ozbrojených konfliktů nesmí Červený kříž podporovat úsilí žádné strany, neboť jedině tak si zachová důvěru znepřátelených stran a může splnit své úkoly. Jedině díky tomuto principu mohou např. delegáti navštěvovat vězněné, zajatce, jednat o jejich propuštění, či zdravotníci poskytovat zdravotnickou péči bez ohledu na příslušnost zraněných a podobně.

Princip jednoty

V každé zemi může působit jen jedna a to ústředně řízená Národní společnost Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která musí svou činnost vyvíjet na celém území státu.

Princip dobrovolnosti

Členem Červeného kříže se každý stává dobrovolně. Svou činnost neprovádí pro zisk, ale je veden snahou pomoci potřebným.

Princip celosvětovosti (univerzality)

Svou činnost vyvíjí Červený kříž a Červený půlměsíc v celém světě. To je dáno zejména univerzalitou mezinárodního humanitárního práva - smluvními stranami Ženevských úmluv je 191 států světa (OSN má 191 členů), téměř ve všech těchto zemích (179) působí národní společnosti a některé teprve čekají na své uznání. Tento princip umožňuje zasahovat podle potřeby kdekoli na světě.